Text Size
שני 25 מרס 2019

... מאמרים וטורי דעה

המלצת היום

לקצץ בשכר נבחרי הציבור

במציאות הישראלית הטעונה והמורכבת, כל עת אינה אלא שוב עת מלחמה וסכנת נפשות. בעת שכזאת, כל פנייה לפטרונים כמר גאידמק ושאר נציגי רובין הוד העשירים, שליבם רחב וטוב, אינה מזיקה, אך היא מעט פתטית!